Startsidan
Startsidan

Registrering av krigsplacering - civila organisationer

Plikt- och prövningsverket ger stöd till bland annat statliga myndigheter, kommuner och regioner, när de har behov av att krigsplacera sin personal eller annan som de har ingått avtal med (avtalspersonal). Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna och ser till att varje person bara har en placering.

Beslut om krigsplacering beslutas av respektive organisation. De ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Kontakta oss för mer information eller för att sluta en överenskommelse om registrering och redovisning av personal.

Disponibilitetskontroll är en nulägesbild

Tänk på att disponibilitetskontrollen är en nulägesbild så avvakta inte alltför länge gällande att registrera krigsplacering av disponibel personal.

Kontrollera alla uppgifter

Glöm inte att ange returadress och kontaktperson i brevet ni skickar till Plikt- och prövningsverket och teckna 2 exemplar av Överenskommelse om registrering och redovisning av personal Pdf, 441.5 kB, öppnas i nytt fönster..

För mer information om arbetet kring krigsorganisation och krigsplacering samt vägledningar inom området kan du gå in på MSBs webbplats Länk till annan webbplats..

Plikt- och prövningsverket behöver endast ha personnummer på aktuella personer i en digital Excel-fil som sparas på USB eller CD alternativt krypteras.

Detta gäller oavsett om ni vill göra en disponibilitetskontroll eller registrera krigsplaceringar.

Skicka USB eller CD med hjälp av REK eller värdepost med tillhörande följebrev där ni beskriver vad ni vill göra. Tänk på att skicka er CD/USB i vadderat kuvert och/eller säkerhetspåse.

Vi har även möjlighet att ta emot underlaget via MGS och SIGNE/PGBI

Postadressen till oss är:

Plikt- och prövningsverket
Att: CIV
Box 31
651 02 KARLSTAD

Var noga med att ange returadress och kontaktperson i följebrevet.

Kontaktuppgifter

 • Organisation
 • Format på returadress
 • Kontaktperson
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • Mejladress

Vad vill ni göra?
Nedan ser ni vilka typer av tjänster ni kan beställa. Se rubriken Vad innebär disponibilitetskontroll, totalregistrering, komplettering, avregistrering och förteckning? för närmare förklaring.

 • Disponibilitetskontroll
 • Registrering
  - Totalregistrering
  - Komplettering
  - Avregistrering
 • Förteckning

Disponibilitetskontroll
Vid en disponibilitetskontroll tar Plikt- och prövningsverket fram information om en person är disponibel att krigsplacera eller om personen ifråga redan är ianspråktagen och i så fall av vilken organisation.

Registrering
Vid registrering av krigsplacering av personal registrerar Plikt- och prövningsverket alla disponibla personer på er organisation. Om en person inte är disponibel anges det vilken organisation personen redan är ianspråktagen av.

Det finns tre olika former av registreringar:

 • Totalregistrering
 • Komplettering
 • Avregistrering

Totalregistrering
En totalregistrering innebär att den lista vi får in av er ersätter den gamla.

 • Personer som tillkommit registreras som ianspråktagna av er
 • Personer som var med i förra registreringen förblir oförändrade
 • Personer som inte är med på den nya listan men som var på den gamla avregistreras och blir disponibla att ianspråkta av annan organisation.

Resultatet av en totalregistrering visar all personal som finns registrerad på organisationen. Plikt- och prövningsverket rekommenderar att varje organisation genomför minst en totalregistrering per år.
I samband med att ni som organisation genomför en så kallad totalregistrering får ni också ut information om nytillkommen och avregistrerad personal.

Komplettering
Om ni som organisation har en lista över personal som har tillkommit sedan förra registreringen kan ni beställa en komplettering. Då registreras de personer som är disponibla som ianspråktagna av er organisation. Vid en komplettering sker dock ingen avregistrering av de personer som inte finns med på listan.

Avregistrering
När ni som organisation begär en avregistrering, görs alla personer på listan disponibla för andra organisationer att ianspråkta.

Förteckning
Vid begäran om förteckning tar Plikt-och prövningsverket fram information om all personal som finns registrerad på er organisation.
OBS! Om ni vill begära ut en förteckning behöver Plikt- och prövningsverket inte några andra uppgifter än en begäran.

Plikt- och prövningsverket skickar tillbaka resultatet i Excel-format på CD.

Den USB eller CD som ni skickat in returneras också i samband med detta.

Man vänder sig till organisationen som personen är ianspråktagen av för att samråda om dennes krigsplacering. Ni bör vara överens om var personen gör störst nytta vid höjd beredskap. När ni kommit överens kontaktar ni Plikt- och prövningsverket som då kommer omregistrera personen med hänvisning till ert gemensamma samrådsbeslut.

Grunden är att en person ska vara krigsplacerad där den gör bäst nytta för totalförsvaret. Det finns ingen övergripande instans som kan avgöra frågan om man inte är överens.

Om en person är ianspråktagen av Försvarsmakten är det till dem man ska vända sig och kontaktuppgifter dit är:

Postadress:
FM HR-centrum
107 86 Stockholm

Mailadress: exp-fmhrc@mil.se
Telefon: 08-514 390 00

Denna ska man teckna med Plikt- och prövningsverket senast i samband med registrering av personal. Kom ihåg att underteckna och skicka in 2 exemplar till oss.

Här finns Överenskommelse om registrering och redovisning av personal Pdf, 441.5 kB.

Överenskommelsen syftar till att man ska uppdatera sitt register minst en gång per år för att registret över krigsplacerad personal ska vara så aktuellt som möjligt.

Om registret över krigsplacerad personal är uppdaterat minskar också risken för "krockar" kopplat till personer i registret. Därmed minskar behovet av att träffa samråd med annan aktör kring ianspråktagande av personer.

Det är organisationen själv som ansvarar för att bedöma om materialet ska sekretessbeläggas eller inte.

När arbetsgivaren har fått tillbaka resultatet från Plikt- och prövningsverket gällande registrerad personal ska personalen informeras skriftligt. Informationen ska innehålla inställelseplats vid höjd beredskap.

Näringslivet har möjlighet att ianspråkta personal för sin krigsorganisation. Förutsättningen för att kunna ianspråkta personal är att en central aktör inom totalförsvaret har identifierat att verksamheten är viktig för totalförsvaret.

Innan uppgifter skickas till Plikt- och prövningsverket måste det säkerställas att ett utlåtande finns från en offentlig aktör om att företaget behövs för totalförsvaret. Om det råder osäkerhet om detta kontakta Plikt- och prövningsverket.

Mer information finns i MSB:s vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, eftersom allmän tjänsteplikt endast omfattar svenska medborgare och personer bosatta i Sverige från början av året de fyller 16 år till slutet av året de fyller 70 år. Vid höjd beredskap är därför personer över 70 år inte förpliktade enligt allmän tjänsteplikt att inställa sig för tjänstgöring i totalförsvaret. Därav ska personer äldre än 70 år inte registreras som ianspråktagna.

Det är organisationens ansvar att avgöra detta utifrån hur man valt att bygga upp sin krigsorganisation.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 maj 2024