Startsidan
Startsidan

Totalförsvarsplikten

Från det år du fyller 16 år till slutet av det år du fyller 70 år omfattas du av totalförsvarsplikten. Den gäller alla som är bosatta i Sverige. Det betyder att du, om det behövs, är skyldig att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig.

Personalförsörjningen av det svenska försvaret bygger på ett system med plikt och intresserade som ansöker om att göra en värnplikt. Skyldigheterna i lagen gäller lika för både kvinnor och män. Är man svensk medborgare och folkbokförd i Sverige ska man det år man fyller 18 år lämna uppgifter till Plikt- och prövningsverkets mönstringsunderlag på webben. Uppgifterna samlar vi in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt skrivas in till grundutbildning med värnplikt och sedan också tjänstgöra.

Här hittar du information om dina skyldigheter, rättigheter och möjligheter.

Om totalförsvarsplikten

Totalförsvarsplikten är omfattande och kan i stor utsträckning påverka ditt liv. Totalförsvarsplikten handlar om att alla som är totalförsvarspliktiga är skyldiga att stå upp för dem som bor i Sverige, bidra till vår säkerhet och vår frihet.

I Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt står det i första och andra paragrafen ”Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.” ”Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige.”

Vi som bor i Sverige har en del skyldigheter och plikter. En av dem är skolplikt och en annan är totalförsvarsplikt. Skolplikt betyder att man ska gå i skolan och totalförsvarsplikt har med landets försvar och funktion att göra.

De plikter som finns under totalförsvarsplikten kallas för värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Totalförsvarspliktig är du från början av det kalenderår du fyller sexton år till slutet av det kalenderår du fyller sjuttio år.

Värnplikt är enkelt förklarat en plikt där du som militär försvarar Sverige. Du genomför en grundutbildning med värnplikt hos Försvarsmakten. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och ska komma till ditt förband om och när regeringen beslutar om höjd beredskap eller mobilisering.

Du kan även bli kallad till repetitionsutbildning. Det är en utbildning för att underhålla och förnya de kunskaper du fått under grundutbildningen.

Civilplikt är den civila motsvarigheten till värnplikt. Du tjänstgör då exempelvis som brandman på en flygplats eller arbetar med att säkerställa elförsörjningen. En civilpliktig befattning får inte omfatta egentliga stridsuppgifter, däremot får den omfatta bevaknings- eller ordningsuppgifter.

Man ska alltså se till att viktiga delar av samhället fungerar. Idag genomförs ingen grundutbildning för civilplikt, men regeringen kan återinföra skyldigheten att göra civilplikt om det finns behov av det.

Allmän tjänsteplikt betyder att alla som bor i Sverige kan bli tvungna att göra något för att stötta landet så att viktiga delar av samhället fungerar även vid kris eller krig. Det kan till exempel vara att köra vattentransporter, ta hand om barn, laga mat eller något annat. Dessa uppgifter ska helst vara liknande de som du normalt arbetar med.

Det är Arbetsförmedlingen som har till uppgift att matcha dina erfarenheter och meriter mot tjänster som behövs vid kris eller krig. Det här gäller alltså alla som bor i Sverige, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. allmän tjänsteplikt blir aktiverat vid beslut från regeringen.

Som det ser ut idag behöver inte alla mönstra. Däremot måste nästan alla som fyller 18 år svara på frågorna som finns i mönstringsunderlaget. Det är några som inte behöver det, bland annat de som får bidrag från Försäkringskassan eller som är intagna på en institution för vård.

Mönstringsunderlaget är ett webbformulär med frågor om bland annat dig själv, din skolgång och om du har några sjukdomar. Plikt- och prövningsverket använder svaren för att bedöma vilka som ska komma till mönstring. Vilka och hur många som kallas till mönstring beror på de behov som finns hos Försvarsmakten.

Om du blir kallad ska du komma till Plikt- och prövningsverket lokaler för att genomföra tester, bedömningar och undersökningar. Du får göra:

 • ett teoretiskt prov
 • en läkarundersökning
 • testa din syn och ditt färgseende
 • göra en hörselundersökning
 • mäta puls, blodtryck och registrera ett EKG
 • göra ett konditionstest
 • ett styrketest
 • prata med en psykolog

Varje moment resulterar i ett omdöme eller ett värde som tillsammans visar din kapacitet. I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare som matchar din kapacitet mot olika utbildningar i Försvarsmakten, lite på samma sätt som du använder dina poäng när du söker till gymnasiet eller universitetet. Den största skillnaden är att inskrivningshandläggaren bestämmer vilken grundutbildning du ska genomföra. Du får självklart önska befattning och komma med förslag, men i slutändan är det vi som bestämmer.

Om du väljer att inte komma till mönstringen eller glömmer bort det kan du bli dömd i domstol för brott mot totalförsvarsplikten.

Om du inte kan mönstra, till exempel på grund av att du blir sjuk eller att du inte kan ta dig till mönstringen i tid är det därför viktigt att du hör av dig till Plikt- och prövningsverket senast samma dag som du har din mönstring. Har du fått en långvarig skada, sjukdom eller annat som gör att du inte kommer att kunna mönstra ska du kontakta Plikt- och prövningsverket.

Du genomför en grundutbildning med värnplikt hos Försvarsmakten eller en grundutbildning med civilplikt hos en civil aktör. Idag finns endast grundutbildning med värnplikt. Under utbildningen får du lära dig allt du behöver för att utföra de uppgifter som ingår i din utbildning. Utbildningens längd varierar beroende på din befattning. Generellt är utbildningen mellan nio och femton månader.

Under utbildningen får du:

 • Dagersättning på 146 kronor per tjänstgöringsdag, vilket motsvarar ungefär 4 380 kronor per månad (skattefritt)
 • 75 kronor extra till mat under lediga dagar (skattefritt)
 • Fri mat
 • Fritt boende
 • Fri sjukvård och akut tandvård
 • Fria resor till och från hemmet vid ledighet samt vid in- och utryckning
 • Kläder och utrustning
 • Utbildningspremie som är lika mycket som den totala dagersättningen du fått under utbildningen. Exempel: om du fått 4 380 kr x 9 månader får du 39 420 kronor
 • Betalt högskoleprov (max två gånger och förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning)

Har du ytterligare omkostnader, till exempel barn eller en lägenhet, kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Om du kallats att göra grundutbildning och unvdiker att genomföra den bryter du mot lagen om totalförsvarsplikt och kan bli dömd i domstol.

Om du inte kan genomföra din grundutbildning, till exempel på grund av en sjukdom, skada eller av andra skäl, kan du ansöka om att få uppskov med utbildningen. Det innebär att du kan få göra utbildningen senare.

Om du har godkända resultat på mönstringen, men inte kommer genomföra en utbildning, kan du bli inskriven i utbildningsreserven. Det är en form av krigsplacering. Om det skulle bli krig eller höjd beredskap kan du kallas till en grundutbildning. Det är regeringen som fattar beslut om att kalla in utbildningsreserven.

Som längst kan du vara inskriven i utbildningsreserven i 5 år eller till slutet av det kalenderår du fyller 30 år. Om det med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap behövs kan regeringen ta beslut om att förlänga inskrivningen.

Efter avslutad grundutbildning med värnplikt, civilplikt alternativt efter inskrivningsbeslut som grundar sig på din kompetens får du en krigsplacering. Det betyder att du måste tjänstgöra om det skulle bli höjd beredskap i Sverige. Krigsplaceringen för en värnpliktig gäller i tio år efter det senaste övningstillfället eller efter anställning, och som längst till och med det år du fyller 47. Krigsplaceringen för en civilpliktig gäller som längst till och med det år du fyller 70. Om din tjänst innebär att du har en civil krigsplacering, får du information om vad det betyder för dig från din arbetsgivare.

Det är Försvarsmakten eller annan bemanningsansvarig som hemställer om att du ska krigsplaceras. Plikt- och prövningsverket beslutar om krigsplacering och skickar krigsplaceringsorder till dig.

Civila organisationer och företag som krigsplacerar hela eller delar av sin personal, till exempel Polisen, din länsstyrelse eller din kommun registrerar krigsplaceringen hos Plikt- och prövningsverket men ansvarar själva för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Mer om krigsplaceringar Öppnas i nytt fönster.

När du blir kallad till repetitionsutbildning är det för att underhålla och förnya de kunskaper du fått under din grundutbildning.

Det är Försvarsmakten eller bemanningsansvarig organisation som bestämmer vilka förband och befattningar som ska öva. Det är Plikt- och prövningsverket som skickar ut kallelsen till repetitionsutbildningen och hanterar eventuella uppskovsansökningar.

Kallelsen kan komma en månad innan utbildningen, men vanligtvis cirka sex månader innan, så du hinner planera in utbildningen. Du får max tjänstgöra 34 dagar per år och vid max två tillfällen per år.

Du får som max tjänstgöra 240 dagar fördelade vid flera olika repetitionsutbildningar. Totalt får grundutbildningen och repetitionsutbildningen inte vara mer än 700 dagar per värnpliktig.
Om du inte kommer till din repetitionsutbildning kan du dömas i domstol för brott mot totalförsvarsplikten.

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen.

Du ansöker om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket. Om du ansöker om vapenfri tjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning med civilplikt.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2024