Startsidan
Startsidan

Vår historia

Här kan du läsa mer om myndighetens historia.

Indelningsverket avskaffas och ersätts av allmän värnplikt för män mellan 21 och 40 år. Inga nya knektar tas in. Vid mönstringen görs en enkel kroppsundersökning samt notering av personliga uppgifter. Beslut om placering fattas av en särskild inskrivningsnämnd under ordförandeskap av en regementsofficer.

Värnpliktsverket bildas efter riksdagsbeslut. Bakgrunden är att man anser att det nuvarande systemet för inskrivning och personalredovisning är föråldrat och bör ersättas med ett effektivare system som ger bättre underlag för personalplanering och personalurval och samtidigt ger möjligheter till rationaliseringsvinster.

Mönstringen förlängs till två dagar för att rymma nya medicinska, fysiska och psykologiska tester.

Värnpliktsverkets huvudkontor flyttar från Solna till Karlstad 1976.

Pliktverket bildas och ersätter Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen. Pliktverket tar också över vissa uppgifter från Räddningsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Pliktverket börjar pröva personal för andra myndigheter. Först ut var sökande till polisutbildningen.

Verksamheten i Boden flyttades till regionkontoret i Östersund.

Inskrivningsprovet vid mönstringen datoriserades i mitten av 90-talet.

2000 blev det möjligt att variera svårighetsgraden under testets gång utifrån den mönstrandes förutsättningar.

Behovet av personal för inskrivning till värnplikt och civilplikt minskade. Det medförde att en utbildningsreserv infördes.

 Mönstringsverksamheten läggs ned i Östersund och i Karlstad.

Huvudkontoret finns kvar i Karlstad och mönstringen genomförs i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Försvarsmaktens behov av värnpliktiga minskar ytterligare. Det är inte längre motiverat att kalla större delen av en årskull män till mönstring.

Ett webbaserat självskattningstest kallat lämplighetsundersökning införs som ett första steg i mönstringen. Lämplighetsundersökningen består av ett 60-tal frågor om bland annat hälsa, fysisk prestationsförmåga, intressen och skolgång. Resultatet av lämplighetsundersökningen avgör om man blir kallad till mönstring.

Lämplighetsundersökningen är obligatorisk för alla 17-åriga svenska män, för kvinnor är det frivilligt.

Den 1 juli 2010 ersätts värnplikten i fredstid av en frivillig militär utbildning. Mönstringen upphör och Pliktverket testar istället frivilligt sökande till Försvarsmaktens militära grundutbildning (GMU).

Alla 18-åriga svenska medborgare, både kvinnor och män, är nu skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden i ett webbaserat frågeformulär - beredskapsunderlaget. Uppgifterna samlas in av beredskapsskäl för att kunna användas om värnplikten återinförs.

Pliktverket byter namn till Rekryteringsmyndigheten

Plikten att mönstra och tjänstgöra är vilande, men alla totalförsvarspliktiga är fortfarande skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. 2011 får alla totalförsvarspliktiga kvinnor och män som det år fyller 18 år ett brev med inloggningsuppgifter till beredskapsunderlaget som de ska lämna uppgifterna i Rekryteringsmyndighetens beredskapsunderlag på webben. Uppgifterna samlas in för att kunna bedöma om ungdomarna ska mönstra och eventuellt också tjänstgöra om regeringen inför plikten igen.

I december beslutar Regeringen att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning igen.

2 mars beslutade Regeringen att från och med 1 juli 2017 återuppta skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt.

Det innebär att Rekryteringsmyndigheten nu ska tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Eftersom lagen nu är könsneutral gäller skyldigheten lika för både kvinnor och män. Den första årskullen som omfattas av förändringen är ungdomar födda 1999.

Prövningskontoren i Kristianstad och Göteborg avvecklas.

Rekryteringsmyndigheten etablerar ett nytt prövningskontor i Malmö och genomför prövningar i Malmö och Stockholm.

Beredskapsunderlaget byter namn till Mönstringsunderlaget.

Rekryteringsmyndigheten byter namn till Plikt- och prövningsverket.

Plikt- och prövningsverket öppnar ett tredje prövningskontor i Göteborg.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 aug 2023