Startsidan
Startsidan

Beskrivning av Plikt- och prövningsverkets allmänna handlingar

Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Plikt - och prövningsverkets organisation och verksamhet

Organisation

Plikt- och prövningsverket är en civil myndighet under Försvarsdepartementet. Myndigheten bedriver verksamhet i Karlstad, Stockholm, Malmö och Göteborg. Vid Plikt- och prövningsverket finns följande organisationsenheter:

 • Avdelningen för prövning (PRÖV),
 • Avdelningen för bemanning och beredskap (BEM),
 • Avdelningen för IT (IT),
 • Avdelningen för verksamhetsstöd (VSTÖD), och
 • Staben (STAB).

Inom avdelningen för prövning finns två prövningskontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Verksamhet

Plikt- och prövningsverkets uppgifter framgår av förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Myndigheten har följande uppgifter:

 • Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.
 • På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten.
 • Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
 • Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1§ lagen om totalförsvarsplikt.
 • Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting och enskilda.

Förteckning över databaser och register

Diariesystem

Register över inkomna och upprättade handlingar.

Register som rör totalförsvarspliktiga

Uppgifter om totalförsvarspliktigas mönstring och tjänstgöring inom totalförsvaret samt krigsplacering (medicinska och psykologiska uppgifter, tjänstgöringstid, befattning, utbildningsförband, färdigheter m.m.)

Urvalstjänster

Medicinska och psykologiska uppgifter som inhämtats i samband med urvalstester för olika uppdragsgivares räkning (Försvarsmakten, Polisen m.fl.).

Register över anställda

Anställning, löneadministration m.m. (namn, personnummer, adressuppgifter, betyg, lön m.m.).

Ekonomisystem

Ekonomiadministration (planering, uppföljning, rapporter m.m.).

Intranät

Styrdokument, information m.m.

Övriga system

Inpasseringssystem, besökssystem.

Tekniska hjälpmedel

Plikt- och prövningsverket har ingen besöksdator. De som kommer till myndigheten får hjälp av registrator att söka rätt på information.

Närmare upplysningar

Närmare information om allmänna handlingar lämnas av chefsjuristen, myndighetens personuppgiftsombud och registrator.

Sekretessbestämmelser

Följande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen kan bli aktuella vid prövningen av utlämnande av allmänna handlingar.

 • Försvarssekretess (15 kap 2 §)
 • Kunskapsprov m.m. (17 kap. 4 §)
 • Fackliga förhandlingar (19 kap. 6 §)
 • Upphandling (19 kap. 3 §)
 • Hälsotillstånd m.m.(21 kap. 1 §)
 • Förföljda personer, m.m.(21 kap 2 §)
 • Sekretess för personuppgifter (21 kap. 7 §)
 • Folkbokföringsuppgifter (22 kap. 1 §)
 • Hälso- och sjukvård (25 kap. 1 §)
 • Registerkontroll (35 kap. 1 §)
 • Totalförsvarsplikt m.m. (38 kap. 1§)
 • Personaladministrativ verksamhet (39 kap. 1-3 §§)

Hämtning och utlämning av uppgifter

Plikt- och prövningsverket hämtar regelbundet adressuppgifter från Skatteverket. Myndigheten får vidare uppgifter om totalförsvarspliktiga från vårdinrättningar, Statens institutionsstyrelse, Försäkringskassan och Kriminalvården. Plikt- och prövningsverket lämnar uppgifter till Försvarsmakten och andra uppdragsgivare (Polismyndigheten, Kriminalvården m.fl.)

Försäljning av personuppgifter

Plikt- och prövningsverket har inte rätt att sälja personuppgifter.

Plikt- och prövningsverket är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifter i register och databaser kan därmed begäras ut av enskilda med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid utlämnande av allmän handling tas avgift ut enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 jul 2022