Startsidan
Startsidan

Krigsplacering för civila organisationer

Plikt- och prövningsverket ger stöd till bland annat statliga myndigheter, kommuner och regioner, när de har behov av att krigsplacera sin personal eller annan som de har ingått avtal med (avtalspersonal). Vi håller ordning på de krigsplacerade personerna och ser till att varje person bara har en placering.

Beslut om krigsplacering beslutas av respektive organisation. De ansvarar också för att informera sin personal om krigsplaceringen.

Kontakta oss för mer information eller för att sluta en överenskommelse om registrering och redovisning av personal.

Disponibilitetskontroll är en nulägesbild

Tänk på att disponibilitetskontrollen är en nulägesbild så avvakta inte alltför länge gällande att registrera krigsplacering av disponibel personal.

Kontrollera alla uppgifter

Glöm inte att ange returadress och kontaktperson i brevet ni skickar till Plikt- och prövningsverket och teckna 2 exemplar av Överenskommelse om registrering och redovisning av personal Pdf, 441.5 kB, öppnas i nytt fönster..

För mer information om arbetet kring krigsorganisation och krigsplacering samt vägledningar inom området kan du gå in på MSBs webbplats Länk till annan webbplats..

Plikt- och prövningsverket behöver ha personnummer på aktuella personer i en Excel-fil som sparas på USB eller CD alternativt krypteras. Personnumren ska vara angivna så som ÅÅÅÅMMDDNNNN (det vill säga utan bindestreck innan de fyra sista siffrorna i personnumret).

Detta gäller oavsett om ni vill göra en disponibilitetskontroll eller registrera krigsplaceringar.

Skicka USB eller CD med hjälp av REK eller värdepost alternativt krypterat via signalskyddsystem med tillhörande missiv där ni beskriver vad ni vill göra. Postadressen till oss är:

Plikt- och prövningsverket
Att: CIV
Box 31
651 02 KARLSTAD

Ange gärna i missivet till vilken adress resultatet ska skickas.

Kontakta oss innan ni skickar information så vi kan säkerställa att vi har gemensamma signalskyddsnycklar.

Vid en disponibilitetskontroll tar Plikt- och prövningsverket fram information om en person är disponibel att krigsplacera eller om personen ifråga redan är ianspråktagen och i så fall av vilken organisation.

Vid registrering av krigsplacering av personal registrerar Plikt- och prövningsverket en person på aktuell organisation om denne är disponibel. Om denne inte är disponibel anges det vilken organisation personen redan är ianspråktagen av.

När man vill undersöka vilka personer som är disponibla att ianspråkta begär man en så kallad "disponibilitetskontroll".

Plikt- och prövningsverket skickar tillbaka resultatet i Excel-format på samma USB eller CD som ni själva skickat in där det uppges vilka personer som är disponibla att krigsplacera samt vilka personer som redan är ianspråktagna av annan organisation och vilken organisation det är.

Man vänder sig till organisationen som personen är ianspråktagen av för att samråda om dennes krigsplacering. Ni bör vara överens om var personen gör störst nytta vid höjd beredskap. När ni kommit överens kontaktar ni Plikt- och prövningsverket som då kommer omregistrera personen med hänvisning till ert gemensamma samrådsbeslut.

Statsmakterna förutsätter att man kommer fram till det som är bäst för totalförsvaret. Det finns ingen övergripande instans som kan avgöra frågan om man inte är överens.

Om en person är ianspråktagen av Försvarsmakten är det till dem man ska vända sig och kontaktuppgifter dit är:

Postadress:
FM HR-centrum
107 86 Stockholm

Mailadress: exp-fmhrc@mil.se
Telefon: 08-514 390 00

Denna ska man teckna med Plikt- och prövningsverket senast i samband med registrering av personal. Kom ihåg att underteckna och skicka in 2 exemplar till oss.

Här finns Överenskommelse om registrering och redovisning av personal Pdf, 441.5 kB.

Överenskommelsen syftar till att man ska uppdatera sitt register minst en gång per år för att registret över krigsplacerad personal ska vara så aktuellt som möjligt.

Om registret över krigsplacerad personal är uppdaterat minskar också risken för "krockar" kopplat till personer i registret. Därmed minskar behovet av att träffa samråd med annan aktör kring ianspråktagande av personer.

Det är organisationen själv som ansvarar för att bedöma om materialet ska sekretessbeläggas eller inte.

När man som arbetsgivare fått tillbaka resultatet från Plikt- och prövningsverket gällande registrerad personal kan krigsplaceringsorder skickas ut.

En krigsplaceringsorder ska vara skriftlig och innehålla information om inställelseplats vid höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett pågående utvecklingsarbete om hur näringslivet ska involveras i totalförsvarsplaneringen. Ett angränsande arbete är att ta fram kriterier för vilka företag som ska kunna krigsplacera sin personal. MSB arbetar i samråd med Plikt- och prövningsverket med att så snart som möjligt fastställa vilka kriterier som ska gälla.

Nej, eftersom allmän tjänsteplikt endast omfattar svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som är mellan 16 - 70 år. Vid höjd beredskap är därför personer över 70 år inte förpliktade enligt allmän tjänsteplikt att inställa sig för tjänstgöring i totalförsvaret. Därav ska personer äldre än 70 år inte registreras som ianspråktagna.

Det är organisationens ansvar att avgöra detta utifrån hur man valt att bygga upp sin krigsorganisation.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 maj 2022